Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1
HI Software
Development s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
DIČ: CZ26829819
IČ: 26829819
www.hisoftware.cz
Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služby
Webdispečink
HI Software Development s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), se sídlem Legionářská 1319/10, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 268 29
819, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě od. C., vložka 27849, umožní zákazníkovi za podmínek stanovených těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami využívat službu Webdispečink (dále jen „Služba“) podle parametrů vymezených ve
smlouvě o využívání služby Webdispečink se zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a zákazník za poskytnutí Služby uhradí
Poskytovateli poplatky v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (jinde také jen „VOP“).
I. Služba Webdispečink
1. Službou se rozumí soubor služeb souvisejících s poskytováním softwarového systému Webdispečink.
2. Systémem Webdispečink se rozumí softwarový systém obsahující mapová data, jehož účelem je sledování vozidel zákazníka,
zavedených do systému Webdispečink dle Smlouvy, prostřednictvím sítě Internet a internetového prohlížeče typu Internet
Explorer, umožňující zákazníkům zobrazení okamžité polohy vozidla, jednotlivých jízd, generování knihy jízd, tvorbu
vnitropodnikových dokumentů a statistických výstupů apod. prostřednictvím systémů GPS/GSM.
3. Nositelem autorských práv k systému Webdispečink - k softwarové aplikaci Webdispečink je Poskytovatel. Poskytovatel
prohlašuje, že je oprávněn poskytnout zákazníkovi veškerá plnění sjednaná příslušnou Smlouvou včetně udělení práva k užití
softwarových produktů ve Smlouvě uvedených a že Smlouvou neporušuje práva duševního vlastnictví HI Software
Development, s.r.o. ani třetích osob. Poskytovatel Smlouvou poskytuje zákazníkovi oprávnění k výkonu práva duševního
vlastnictví (licenci), a to konkrétně právo užití k dílu – softwarový systém Webdispečink (dále jen i „autorské dílo”). Licence je
poskytována od doby zpřístupnění Služby dle Smlouvy u každého zakoupeného Zboží až do skončení poskytování Služby
zákazníkovi. V případě nákupu dalšího Zboží na základě písemného dodatku uzavřeného mezi Poskytovatelem a zákazníkem,
se Poskytovatel zavazuje rozšířit licenci i ve vztahu k tomuto dalšímu Zboží a poskytovat Službu dle Smlouvy a písemného
dodatku. Licence se uděluje jako nevýhradní, územně neomezená. Zákazník nemá právo poskytnout práva z této licence třetí
osobě (udělit podlicenci). Licence se poskytuje od doby aplikace, zpřístupnění Služby zákazníkovi do doby skončení poskytování
Služby zákazníkovi dle Smlouvy.
4. Podmínky pro využívání Služby:
- být držitelem hardwarových jednotek (dále jen „HW“).
- být držitelem SIM karty mobilního operátora s tarifem DATA&SMS (nebo jiným tarifem, který umožňuje přenos
GPRS, datové volání a SMS) a aktivace této SIM karty.
- montáž HW s vloženou SIM kartou a anténami do vozidla a zajištění jeho napájení.
- užívání Služby v souladu se Smlouvou a uživatelskými návody, které zákazník získá při přihlášení do systému
Webdispečink.
- připojení na Internet s minimální doporučenou rychlostí 128 kbit/sec. Při pomalejším připojení mohou některé
operace trvat déle.
5. Zákazník je povinen zajistit si či si nechat zajistit od Poskytovatele montáž HW do vozidla, nechat vyplnit do montážního
protokolu všechny nezbytné informace a po uskutečnění montáže předat Poskytovateli jedno vyhotovení montážního
protokolu. Poskytovatel po obdržení montážního protokolu od zákazníka zaktivuje a zpřístupní Službu pro zákazníka do pěti
pracovních dnů.
6. Po zaktivování Služby zákazník obdrží uživatelské jméno a heslo, a to na svůj e-mail uvedený ve Smlouvě.
II. Objednávka služby Webdispečink
1. Objednávka služby Webdispečink je činěna mezi smluvními účastníky uzavřením písemné Smlouvy či písemného Dodatku
ke stávající Smlouvě (dále Smlouvy a Dodatek společně označeny jako Smlouva), kterou má uzavřenu zákazník
s Poskytovatelem. Zákazník je povinen uvést v rámci uzavírání Smlouvy pravdivé údaje.
III. SIM karty od Poskytovatele
1. Zákazník si může zvolit v objednávce variantu pronájem SIM karty od Poskytovatele. Pokud je objednán tarif (ve smyslu
Služba Webdispečinku) včetně pronájmu SIM karty, tak pronájem SIM karty trvá po dobu platnosti tarifu. V případě ukončení
pronájmu SIM karty je zákazník povinen vrátit zpět SIM kartu Poskytovateli. Poskytovatel má postavení pronajímatele a
zákazník postavení nájemce. Nájemní smlouva na SIM kartu je uzavřena okamžikem převzetí SIM karty. Zákazník je povinen
hradit Poskytovateli veškeré platby vyplývající z užívání či i z možnosti užívání SIM karty do okamžiku vrácení SIM karty
Poskytovateli.
2. Každá SIM karta je nastavena dle standardů Poskytovatele. Pokud bude chtít zákazník jiné nastavení, je oprávněn o to
Poskytovatele požádat a pokud Poskytovatel zákazníkovi vyhoví, zavazuje se zákazník uhradit veškeré náklady, které s takovým
jiným nastavením vzniknou.
3. SIM karta je zabudovaná v HW a zákazník není oprávněn s ní jakýmkoli způsobem manipulovat. Místo, kterým se SIM karta
do HW vkládá, je přelepeno bezpečnostní samolepkou.
4. Předání SIM karty
a) SIM karta je zákazníkovi předána zabudovaná v HW, který zákazník koupil přímo od Poskytovatele.
b) Pokud si zákazník objedná nákup HW prostřednictvím třetí osoby a zároveň si bude chtít pronajmout SIM kartu od
Poskytovatele, zabuduje Poskytovatel SIM kartu do HW prodávaného třetí osobě, kterou zákazník ve Smlouvě uvedl.
c) V případě, kdy si zákazník objedná pronájem SIM karty od Poskytovatele, přičemž má vlastní HW, je povinen dohodnout si
termín a postup zabudování pronajaté SIM karty do HW s Poskytovatelem.
5. Převzetí SIM karty
a) Pokud zákazník nebo zákazníkem ve Smlouvě uvedená třetí osoba přebírá HW osobně od Poskytovatele, bere se za okamžik
převzetí SIM karty zákazníkem okamžik podpisu dodacího listu nebo jiného dokladu o převzetí.
b) Pokud si objedná zákazník předání HW zasláním na adresu zákazníka nebo bude HW zasílán na adresu zákazníkem ve
Smlouvě uvedené třetí osoby, bere se za okamžik převzetí SIM karty zákazníkem okamžik převzetí HW od doručitele zásilky.
6. Zákazník je povinen zajistit při převzetí SIM karty kontrolu neporušenosti bezpečnostní samolepky překrývající místo, kterým
se vkládá SIM karta do HW. V případě porušení bezpečnostní samolepky, je zákazník povinen toto neprodleně oznámit
Poskytovateli. Pokud zákazník neoznámí porušení bezpečnostní samolepky nejpozději do uplynutí 4. dne ode dne převzetí SIM
karty, považuje se SIM karta za bezvadně předanou.
7. Vrácení SIM karty
SIM karta je po celou dobu trvání nájemní smlouvy majetkem Poskytovatele. Zákazník je povinen v případě ukončení nájemní
smlouvy s Poskytovatelem neprodleně vrátit SIM kartu.
SIM karta je vrácena Poskytovateli fyzickým doručením SIM karty Poskytovateli a vystavením potvrzení o převzetí SIM karty
ze strany Poskytovatele.
2
HI Software
Development s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
DIČ: CZ26829819
IČ: 26829819
www.hisoftware.cz
8. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli, dle dále uvedených pravidel a platného Ceníku Webdispečinku a uzavřené Smlouvy či / a Dodatku ke Smlouvě, veškeré náklady spojené s užíváním SIM karty.
9. Poskytovatel je oprávněn v případě porušení platebních povinností zákazníka i bez předchozího upozornění zablokovat (tedy znefunkčnit) SIM kartu.
IV. Trvání Smlouvy
Doba trvání Smlouvy se řídí obsahem jednotlivé Smlouvy.
V. Cena Služby a platební podmínky
1. Cena Služby se řídí platným ceníkem Webdispečinku (dále jen „Ceník“), není-li ve Smlouvě sjednána rozdílná cena, a je splatná měsíčně či ročně podle obsahu Smlouvy, vyjma ceny HW včetně aktivace. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s Ceníkem a s cenami v něm uvedenými souhlasí. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník. Se změnou Ceníku bude zákazník seznámen písemně, doručením nového Ceníku nebo jeho zveřejněním na internetové stránce www.hisoftware.cz.
Pro účely platby za Službu, popřípadě za náklady SIM karty, se za okamžik uhrazení příslušné platby považuje okamžik připsání úplné částky na účet Poskytovatele.
2. U doručování jednotek (GPS/GSM jednotek) nehradí zákazník Poskytovateli poštovné a balné. V případě, že v zásilce není GPS/GSM jednotka, tak za doručení této zásilky hradí zákazník Poskytovateli poštovné a balné ve výši 99,-- Kč, a to pouze v případě, pokud cena zboží v uvedené zásilce bude nižší než 5.000,-- Kč bez DPH. Poštovné a balné bude připočteno k ceně dobírky nebo k fakturové částce na faktuře.
3. Poskytovatel má v případě porušení platebních povinností či jiného porušení Smlouvy právo zablokovat (znefunkčnit) využívání Služby pro zákazníka. Po uhrazení všech závazků vůči Poskytovateli bude Služba pro zákazníka opět zpřístupněna.
VI. Reklamace vyúčtování Služby
1. Zákazník je povinen bezprostředně po obdržení každého daňového dokladu provést jeho kontrolu a v případě jakýchkoliv nedostatků zaslat Poskytovateli reklamaci provedeného vyúčtování ve lhůtě 14 dnů od obdržení příslušných daňových dokladů.
2. Reklamace musí být podána písemně, a to zasláním doporučenou poštou na adresu Poskytovatele. Jestliže zákazník v uvedené lhůtě vyúčtování nereklamuje, má se za to, že s daňovými doklady souhlasí. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtované Služby.
3. Poskytovatel sdělí zákazníkovi stanovisko k reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace.
4. V případě, že Poskytovatel po prověření uzná zákazníkovu reklamaci, bude následující vyúčtování Služby sníženo o oprávněně reklamovanou částku.
VII. Daňové doklady
1. Daňové doklady na nákup HW a na úhradu ceny pronájmu SIM karty od Poskytovatele vystavuje Poskytovatel v papírové podobě a zasílá je zákazníkovi poštou nebo e-mailem.
VIII. Odpovědnost a garance
1. Poskytovatel poskytuje zákazníkovi podporu prostřednictvím Kontaktního centra a technickou podporu Služby v pracovních dnech v době od 7:30 hod. do 16:30 hod. v pondělí – čtvrtek, a v době od 7:30 hod do 14:00 hod. v pátek.
2. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost Služby v případech, které nejsou v jeho moci, především při výpadku nebo nedostupnosti sítě GSM nebo jejích částí a služeb poskytovaných mobilním operátorem. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za poruchy a nefunkčnost SIM karet a změn jejich nastavení, dále za výpadky GPS signálu a zhoršení přesnosti určení polohy vlivem provozovatele systému GPS a podle obecně platných pravidel pro příjem GPS signálu.
3. Zákazník plně zodpovídá za všechny důsledky, které plynou z jeho zásahu do Služby a HW (zejména jeho zapojení a konfigurace) a dále při porušení Podmínek pro využívání Služby, uvedených výše.
4. Poskytovatel poskytuje záruku na HW v délce trvání dva roky.
5. V případě nedostupnosti Služby je Poskytovatel povinen zjistit příčinu nedostupnosti. Zjistí-li Poskytovatel, že nese za výpadek Služby odpovědnost, je povinna bez zbytečného odkladu zahájit jeho odstraňování.
6. Poskytovatel je oprávněn využít informace o pohybu vozidla zákazníka získaná z HW jednotek pro účely plnění Smlouvy a předávat je třetím subjektům pouze v případě, jestliže to je nutné pro plnění Smlouvy.
IX. Změna Všeobecných obchodních podmínek
Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, a to zejména v souvislosti s technickým a softwarovým vývojem Služby. Znění aktuálních Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno umístěním na internetové stránce www.hisoftware.cz. Okamžik zveřejnění Všeobecných obchodních podmínek se považuje za okamžik oznámení zákazníkovi.
X. Zpracování údajů
1. Podpisem objednávky Služby je zákazníkem – fyzickou osobou dobrovolně udělen souhlas se shromážděním údajů, které sdělil či sdělí Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou, a to i v případě, že k uzavření Smlouvy nedojde, se zpracováním údajů v informačním systému Poskytovatele, s jejich uchováváním po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou pro ochranu práv Poskytovatele po jeho skončení a s jejich využitím za účelem nabízení obchodu a služeb Poskytovatele či třetích osob. Poskytne-li zákazník Poskytovateli kopii občanského průkazu (OP) nebo cestovního pasu (CP), uděluje tím Poskytovateli jasný, výslovný a informovaný souhlas s tím, aby Poskytovatel kopii OP nebo CP uchoval u něj po neomezenou dobu. Zákazník vyjadřuje souhlas s pořízením kopie jeho OP či CP. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má možnost souhlas kdykoliv písemně odvolat, ale pouze po úhradě veškerých svých závazků u Poskytovatele.
2. Zákazník – právnická osoba souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění smluvních podmínek ze strany zákazníka poskytnout údaje o jeho nesplněných závazcích a identifikační údaje do informačních center poskytujících servis o osobách neplnících své závazky či je předat jiným třetím osobám.
3. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn uchovávat data o zákazníkovi i v elektronické podobě.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Obchodní styk mezi Poskytovatelem a zákazníkem bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.
2. Poskytovatel a zákazník se shodli, že budou souhlasit s převodem práva a povinností ze Smlouvy vyplývajících na právního nástupce v případě, že dojde k organizační změně u některé ze smluvních stran Smlouvy a že podepíší případný dodatek ke Smlouvě, který by se týkal změny některé ze smluvních stran.
3. Smluvní strany Smlouvy se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do Smlouvy jakkoli zasahovat.
3
HI Software
Development s.r.o.
Legionářská 1319/10
779 00 Olomouc
DIČ: CZ26829819
IČ: 26829819
www.hisoftware.cz
4. Po dobu trvání Smlouvy musí zákazník bezodkladně písemně oznámit Poskytovateli jakoukoliv změnu údajů uvedených ve Smlouvě, zejména změnu obchodní firmy, IČ, sídla, jména, příjmení, r.č., bydliště, bankovního spojení a změny skutečností zapisovaných v obchodním rejstříku doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.
5. Mezi Poskytovatelem a zákazníkem je sjednáno, pro případ změny tzv. registrační značky /dříve SPZ/ auta či auta samotného, a to v obou případech auta, v němž je instalováno Zboží, že v souvislosti s touto změnou stačí, že zákazník oznámí Poskytovateli i formou e-mailu tuto skutečnost, když v případě změny auta samotného zákazník doloží, a to i formou skenu zaslaného e-mailem, demontáž a montáž Zboží. Uvedené e-maily musí být ze strany Poskytovatele potvrzeny do 3 pracovních dnů formou potvrzovacího e-mailu (e-mail o potvrzení přijetí uvedeného e-mailu). V případě nepotvrzení přijetí e-mailu ze strany Poskytovatele je povinen zákazník uvedené skutečnosti oznámit a doložit Poskytovateli formou doporučené zásilky odeslané do sídla Poskytovatele.
6. Smlouva se řídí českým právem.
7. Smluvní vztah ze Smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
8. Tyto VOP plně nahrazují VOP platné od 01.04.2006 a počínaje dnem jejich zveřejnění se vztahují i na Smlouvy uzavřené před jejich účinností.
platné od 01.01.2015

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služby Webdispečink


HI Software Development s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), se sídlem Ladova 389/10, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 268 29

819, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě od. C., vložka 27849, umožní zákazníkovi za podmínek stanovených těmito

Všeobecnými obchodními podmínkami využívat službu Webdispečink (dále jen „Služba“) podle parametrů vymezených ve

smlouvě o využívání služby Webdispečink se zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a zákazník za poskytnutí Služby uhradí

Poskytovateli poplatky v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (jinde také jen „VOP“).

 

I. Služba Webdispečink

1. Službou se rozumí soubor služeb souvisejících s poskytováním softwarového systému Webdispečink.

2. Systémem Webdispečink se rozumí softwarový systém obsahující mapová data, jehož účelem je sledování vozidel zákazníka,

zavedených do systému Webdispečink dle Smlouvy, prostřednictvím sítě Internet a internetového prohlížeče typu Internet

Explorer, umožňující zákazníkům zobrazení okamžité polohy vozidla, jednotlivých jízd, generování knihy jízd, tvorbu

vnitropodnikových dokumentů a statistických výstupů apod. prostřednictvím systémů GPS/GSM.

3. Nositelem autorských práv k systému Webdispečink - k softwarové aplikaci Webdispečink je Poskytovatel. Poskytovatel

prohlašuje, že je oprávněn poskytnout zákazníkovi veškerá plnění sjednaná příslušnou Smlouvou včetně udělení práva k užití

softwarových produktů ve Smlouvě uvedených a že Smlouvou neporušuje práva duševního vlastnictví HI Software

Development, s.r.o. ani třetích osob. Poskytovatel Smlouvou poskytuje zákazníkovi oprávnění k výkonu práva duševního

vlastnictví (licenci), a to konkrétně právo užití k dílu – softwarový systém Webdispečink (dále jen i „autorské dílo”). Licence je

poskytována od doby zpřístupnění Služby dle Smlouvy u každého zakoupeného Zboží až do skončení poskytování Služby

zákazníkovi. V případě nákupu dalšího Zboží na základě písemného dodatku uzavřeného mezi Poskytovatelem a zákazníkem,

se Poskytovatel zavazuje rozšířit licenci i ve vztahu k tomuto dalšímu Zboží a poskytovat Službu dle Smlouvy a písemného

dodatku. Licence se uděluje jako nevýhradní, územně neomezená. Zákazník nemá právo poskytnout práva z této licence třetí

osobě (udělit podlicenci). Licence se poskytuje od doby aplikace, zpřístupnění Služby zákazníkovi do doby skončení poskytování

Služby zákazníkovi dle Smlouvy.

4. Podmínky pro využívání Služby:

- být držitelem hardwarových jednotek (dále jen „HW“).

- být držitelem SIM karty mobilního operátora s tarifem DATA&SMS (nebo jiným tarifem, který umožňuje přenos

GPRS, datové volání a SMS) a aktivace této SIM karty.

- montáž HW s vloženou SIM kartou a anténami do vozidla a zajištění jeho napájení.

- užívání Služby v souladu se Smlouvou a uživatelskými návody, které zákazník získá při přihlášení do systému

Webdispečink.

- připojení na Internet s minimální doporučenou rychlostí 128 kbit/sec. Při pomalejším připojení mohou některé

operace trvat déle.

5. Zákazník je povinen zajistit si či si nechat zajistit od Poskytovatele montáž HW do vozidla, nechat vyplnit do montážního

protokolu všechny nezbytné informace a po uskutečnění montáže předat Poskytovateli jedno vyhotovení montážního

protokolu. Poskytovatel po obdržení montážního protokolu od zákazníka zaktivuje a zpřístupní Službu pro zákazníka do pěti

pracovních dnů.

6. Po zaktivování Služby zákazník obdrží uživatelské jméno a heslo, a to na svůj e-mail uvedený ve Smlouvě.

 

II. Objednávka služby Webdispečink

1. Objednávka služby Webdispečink je činěna mezi smluvními účastníky uzavřením písemné Smlouvy či písemného Dodatku

ke stávající Smlouvě (dále Smlouvy a Dodatek společně označeny jako Smlouva), kterou má uzavřenu zákazník

s Poskytovatelem. Zákazník je povinen uvést v rámci uzavírání Smlouvy pravdivé údaje.

 

III. SIM karty od Poskytovatele

1. Zákazník si může zvolit v objednávce variantu pronájem SIM karty od Poskytovatele. Pokud je objednán tarif (ve smyslu

Služba Webdispečinku) včetně pronájmu SIM karty, tak pronájem SIM karty trvá po dobu platnosti tarifu. V případě ukončení

pronájmu SIM karty je zákazník povinen vrátit zpět SIM kartu Poskytovateli. Poskytovatel má postavení pronajímatele a

zákazník postavení nájemce. Nájemní smlouva na SIM kartu je uzavřena okamžikem převzetí SIM karty. Zákazník je povinen

hradit Poskytovateli veškeré platby vyplývající z užívání či i z možnosti užívání SIM karty do okamžiku vrácení SIM karty

Poskytovateli.

2. Každá SIM karta je nastavena dle standardů Poskytovatele. Pokud bude chtít zákazník jiné nastavení, je oprávněn o to

Poskytovatele požádat a pokud Poskytovatel zákazníkovi vyhoví, zavazuje se zákazník uhradit veškeré náklady, které s takovým

jiným nastavením vzniknou.

3. SIM karta je zabudovaná v HW a zákazník není oprávněn s ní jakýmkoli způsobem manipulovat. Místo, kterým se SIM karta

do HW vkládá, je přelepeno bezpečnostní samolepkou.

4. Předání SIM karty

a) SIM karta je zákazníkovi předána zabudovaná v HW, který zákazník koupil přímo od Poskytovatele.

b) Pokud si zákazník objedná nákup HW prostřednictvím třetí osoby a zároveň si bude chtít pronajmout SIM kartu od

Poskytovatele, zabuduje Poskytovatel SIM kartu do HW prodávaného třetí osobě, kterou zákazník ve Smlouvě uvedl.

c) V případě, kdy si zákazník objedná pronájem SIM karty od Poskytovatele, přičemž má vlastní HW, je povinen dohodnout si

termín a postup zabudování pronajaté SIM karty do HW s Poskytovatelem.

5. Převzetí SIM karty

a) Pokud zákazník nebo zákazníkem ve Smlouvě uvedená třetí osoba přebírá HW osobně od Poskytovatele, bere se za okamžik

převzetí SIM karty zákazníkem okamžik podpisu dodacího listu nebo jiného dokladu o převzetí.

b) Pokud si objedná zákazník předání HW zasláním na adresu zákazníka nebo bude HW zasílán na adresu zákazníkem ve

Smlouvě uvedené třetí osoby, bere se za okamžik převzetí SIM karty zákazníkem okamžik převzetí HW od doručitele zásilky.

6. Zákazník je povinen zajistit při převzetí SIM karty kontrolu neporušenosti bezpečnostní samolepky překrývající místo, kterým

se vkládá SIM karta do HW. V případě porušení bezpečnostní samolepky, je zákazník povinen toto neprodleně oznámit

Poskytovateli. Pokud zákazník neoznámí porušení bezpečnostní samolepky nejpozději do uplynutí 4. dne ode dne převzetí SIM

karty, považuje se SIM karta za bezvadně předanou.

7. Vrácení SIM karty

SIM karta je po celou dobu trvání nájemní smlouvy majetkem Poskytovatele. Zákazník je povinen v případě ukončení nájemní

smlouvy s Poskytovatelem neprodleně vrátit SIM kartu.

SIM karta je vrácena Poskytovateli fyzickým doručením SIM karty Poskytovateli a vystavením potvrzení o převzetí SIM karty

ze strany Poskytovatele.

8. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli, dle dále uvedených pravidel a platného Ceníku Webdispečinku a uzavřené Smlouvy či / a Dodatku ke Smlouvě, veškeré náklady spojené s užíváním SIM karty.

9. Poskytovatel je oprávněn v případě porušení platebních povinností zákazníka i bez předchozího upozornění zablokovat (tedy znefunkčnit) SIM kartu.

 

IV. Trvání Smlouvy

Doba trvání Smlouvy se řídí obsahem jednotlivé Smlouvy.

V. Cena Služby a platební podmínky

1. Cena Služby se řídí platným ceníkem Webdispečinku (dále jen „Ceník“), není-li ve Smlouvě sjednána rozdílná cena, a je splatná měsíčně či ročně podle obsahu Smlouvy, vyjma ceny HW včetně aktivace. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s Ceníkem a s cenami v něm uvedenými souhlasí. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník. Se změnou Ceníku bude zákazník seznámen písemně, doručením nového Ceníku nebo jeho zveřejněním na internetové stránce www.hisoftware.cz.

Pro účely platby za Službu, popřípadě za náklady SIM karty, se za okamžik uhrazení příslušné platby považuje okamžik připsání úplné částky na účet Poskytovatele.

2. U doručování jednotek (GPS/GSM jednotek) nehradí zákazník Poskytovateli poštovné a balné. V případě, že v zásilce není GPS/GSM jednotka, tak za doručení této zásilky hradí zákazník Poskytovateli poštovné a balné ve výši 99,-- Kč, a to pouze v případě, pokud cena zboží v uvedené zásilce bude nižší než 5.000,-- Kč bez DPH. Poštovné a balné bude připočteno k ceně dobírky nebo k fakturové částce na faktuře.

3. Poskytovatel má v případě porušení platebních povinností či jiného porušení Smlouvy právo zablokovat (znefunkčnit) využívání Služby pro zákazníka. Po uhrazení všech závazků vůči Poskytovateli bude Služba pro zákazníka opět zpřístupněna.

VI. Reklamace vyúčtování Služby

1. Zákazník je povinen bezprostředně po obdržení každého daňového dokladu provést jeho kontrolu a v případě jakýchkoliv nedostatků zaslat Poskytovateli reklamaci provedeného vyúčtování ve lhůtě 14 dnů od obdržení příslušných daňových dokladů.

2. Reklamace musí být podána písemně, a to zasláním doporučenou poštou na adresu Poskytovatele. Jestliže zákazník v uvedené lhůtě vyúčtování nereklamuje, má se za to, že s daňovými doklady souhlasí. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtované Služby.

3. Poskytovatel sdělí zákazníkovi stanovisko k reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace.

4. V případě, že Poskytovatel po prověření uzná zákazníkovu reklamaci, bude následující vyúčtování Služby sníženo o oprávněně reklamovanou částku.

 

VII. Daňové doklady

1. Daňové doklady na nákup HW a na úhradu ceny pronájmu SIM karty od Poskytovatele vystavuje Poskytovatel v papírové podobě a zasílá je zákazníkovi poštou nebo e-mailem.

 

VIII. Odpovědnost a garance

1. Poskytovatel poskytuje zákazníkovi podporu prostřednictvím Kontaktního centra a technickou podporu Služby v pracovních dnech v době od 7:30 hod. do 16:30 hod. v pondělí – čtvrtek, a v době od 7:30 hod do 14:00 hod. v pátek.

2. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost Služby v případech, které nejsou v jeho moci, především při výpadku nebo nedostupnosti sítě GSM nebo jejích částí a služeb poskytovaných mobilním operátorem. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za poruchy a nefunkčnost SIM karet a změn jejich nastavení, dále za výpadky GPS signálu a zhoršení přesnosti určení polohy vlivem provozovatele systému GPS a podle obecně platných pravidel pro příjem GPS signálu.

3. Zákazník plně zodpovídá za všechny důsledky, které plynou z jeho zásahu do Služby a HW (zejména jeho zapojení a konfigurace) a dále při porušení Podmínek pro využívání Služby, uvedených výše.

4. Poskytovatel poskytuje záruku na HW v délce trvání dva roky.

5. V případě nedostupnosti Služby je Poskytovatel povinen zjistit příčinu nedostupnosti. Zjistí-li Poskytovatel, že nese za výpadek Služby odpovědnost, je povinna bez zbytečného odkladu zahájit jeho odstraňování.

6. Poskytovatel je oprávněn využít informace o pohybu vozidla zákazníka získaná z HW jednotek pro účely plnění Smlouvy a předávat je třetím subjektům pouze v případě, jestliže to je nutné pro plnění Smlouvy.

 

IX. Změna Všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, a to zejména v souvislosti s technickým a softwarovým vývojem Služby. Znění aktuálních Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno umístěním na internetové stránce www.hisoftware.cz. Okamžik zveřejnění Všeobecných obchodních podmínek se považuje za okamžik oznámení zákazníkovi.

 

X. Zpracování údajů

1. Podpisem objednávky Služby je zákazníkem – fyzickou osobou dobrovolně udělen souhlas se shromážděním údajů, které sdělil či sdělí Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou, a to i v případě, že k uzavření Smlouvy nedojde, se zpracováním údajů v informačním systému Poskytovatele, s jejich uchováváním po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou pro ochranu práv Poskytovatele po jeho skončení a s jejich využitím za účelem nabízení obchodu a služeb Poskytovatele či třetích osob. Poskytne-li zákazník Poskytovateli kopii občanského průkazu (OP) nebo cestovního pasu (CP), uděluje tím Poskytovateli jasný, výslovný a informovaný souhlas s tím, aby Poskytovatel kopii OP nebo CP uchoval u něj po neomezenou dobu. Zákazník vyjadřuje souhlas s pořízením kopie jeho OP či CP. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má možnost souhlas kdykoliv písemně odvolat, ale pouze po úhradě veškerých svých závazků u Poskytovatele.

2. Zákazník – právnická osoba souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění smluvních podmínek ze strany zákazníka poskytnout údaje o jeho nesplněných závazcích a identifikační údaje do informačních center poskytujících servis o osobách neplnících své závazky či je předat jiným třetím osobám.

3. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn uchovávat data o zákazníkovi i v elektronické podobě.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní styk mezi Poskytovatelem a zákazníkem bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

2. Poskytovatel a zákazník se shodli, že budou souhlasit s převodem práva a povinností ze Smlouvy vyplývajících na právního nástupce v případě, že dojde k organizační změně u některé ze smluvních stran Smlouvy a že podepíší případný dodatek ke Smlouvě, který by se týkal změny některé ze smluvních stran.

3. Smluvní strany Smlouvy se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do Smlouvy jakkoli zasahovat.

4. Po dobu trvání Smlouvy musí zákazník bezodkladně písemně oznámit Poskytovateli jakoukoliv změnu údajů uvedených ve Smlouvě, zejména změnu obchodní firmy, IČ, sídla, jména, příjmení, r.č., bydliště, bankovního spojení a změny skutečností zapisovaných v obchodním rejstříku doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

5. Mezi Poskytovatelem a zákazníkem je sjednáno, pro případ změny tzv. registrační značky /dříve SPZ/ auta či auta samotného, a to v obou případech auta, v němž je instalováno Zboží, že v souvislosti s touto změnou stačí, že zákazník oznámí Poskytovateli i formou e-mailu tuto skutečnost, když v případě změny auta samotného zákazník doloží, a to i formou skenu zaslaného e-mailem, demontáž a montáž Zboží. Uvedené e-maily musí být ze strany Poskytovatele potvrzeny do 3 pracovních dnů formou potvrzovacího e-mailu (e-mail o potvrzení přijetí uvedeného e-mailu). V případě nepotvrzení přijetí e-mailu ze strany Poskytovatele je povinen zákazník uvedené skutečnosti oznámit a doložit Poskytovateli formou doporučené zásilky odeslané do sídla Poskytovatele.

6. Smlouva se řídí českým právem.

7. Smluvní vztah ze Smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

8. Tyto VOP plně nahrazují VOP platné od 01.04.2006 a počínaje dnem jejich zveřejnění se vztahují i na Smlouvy uzavřené před jejich účinností.

platné od 01.01.2015

NOVINKA
Nová mobilní aplikace pro Apple Watch, která ve spojení s mobilním telefonem a GPS jednotkou ve vozidle poskytuje okamžitý přehled o vozidle.

© 2012  HI Software Development s.r.o.